English


It is a collaborative project with interpreters to record works of “contemporary classical music” created in the XXI century and with a decided bet for the exploration in new languages ​​and techniques.

Many recent works fade at the moment of their last performance.They may remain in the listener’s memory for a while, on the musician’s mind and also on a document called score.

But every work’s destiny, once is created, is to be heard not one, but many more times and to remain moving the air somewhere in the world.

Imagine New Sounds can not make all these works to live forever, it’s just not possible, but maybe we can humbly help some of them to live in our minds a little bit longer.

INS records is a collaborative project with performers to record so called “contemporary classical music” created in the S..XXI and compromised with new languages and techniques research.

INS RECORDS  is holded by  insitumusic.com , an Antonio Velasco’s creation, who is about classical music recording since 2008.

Català


És un projecte col·laboratiu amb intèrprets per gravar obres de “música clàssica contemporània” creades al S . XXI i amb una decidida aposta per l’exploració en nous llenguatges i tècniques.

Moltes obres de recent creació s’esvaeixen en el moment de la seva última interpretació. Queden en el record dels oients, en la ment del músic i en algun document anomenat partitura. Però el destí de tota obra quan neix és ser escoltada no una, sinó moltes vegades i estar sempre present movent l’aire en qualsevol lloc del món.
A Imagine New Sounds no podem fer que totes les obres que s’escriuen tinguin el seu accés a la perdurabilitat sonora, simplement és impossible, però potser podem contribuir modestament a que algunes puguin viure en les nostres ments algun temps més.

INS RECORDS És parte de insitumusic.com Grabaciones y ediciones de música clásica desde 2008.

Español


Es un proyecto colaborativo con interpretes para grabar obras de “música clásica contemporánea”creadas en el S .XXI y con una decidida apuesta por la exploración en nuevos lenguajes y técnicas.

Muchas obras de reciente creación se desvanecen en el momento de su última interpretación, quedan en el recuerdo de los oyentes, en la mente del músico y en algún documento llamado partitura. Pero el destino de toda obra cuando nace es ser escuchada no una, sino muchas veces y estar siempre presente moviendo el aire en cualquier lugar del mundo.
En Imagine New Sounds no podemos hacer que todas las obras que se escriben tengan su acceso a la perdurabilidad sonora, simplemente es imposible, pero quizás podemos contribuir modestamente a que algunas puedan vivir en nuestras mentes algún tiempo mas.

INS RECORDS Es parte de insitumusic.com Grabaciones y ediciones de música clásica desde 2008.